Leievilkår

STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA INNLANDET MASKINUTLEIE AS AS

Definisjoner:

1     AVTALEN

 1. Ved tilbud er dette å anse som bindende i 8 dager.

2     UTLEVERING/HENTING AV UTSTYR

 1. Utstyr kan hentes hos oss på Heimskogen på Dokka. Alt utsyr skal leveres fult med drivstoff, nyvasket og kontrollert.
 2. Leietaker kan også få tilkjørt/levert utleieobjektet til ønsket sted, mot regning.

3     BRUK AV UTSTYR

 1. Innlandet Maskinutleie AS har ingen ansvar for at leietaker har riktig sertifikater, kurs, erfaring og lignende til å føre den redskap leietaker leier eller bruker. Det er leietakers fulle og hele ansvar og være i besittelse av riktig dokumentasjon og erfaring som kreves.
 2. Innlandet Maskinutleie AS plikter seg ikke å gi opplæring eller bruk av utstyr med mindre annet er avtalt.
 3. Utstyr som leietaker skal til enhver tid benyttes med varsomhet, og leietaker skal til enhver tid være aktpågivende, og bruke utstyret som om det skulle ''være sitt eget'' og i den forbindelse behandle det korrekt og av en slik art at det ikke blir ødelagt.

4     REKLAMASJON

 1. Hvis utstyret leveres med noen form for feil eller mangler skal leietaker uten ugrunnet opphold melde fra til Innlandet Maskinutleie AS
 2. Utleier har ikke krav på leie for utstyr som ikke kunne benyttes pga. feil eller mangler som utleier burde ha visst om eller ha ordnet før leietidens tilløp.
 3. IMUAS kan kreve leie for leieperioden og avtalens periode hvis feil/mangel/skade forårsaket av leietaker, selv om det resulterer i at leietaker ikke får benyttet seg av utstyret før overstående er utbedret.
 4. Ved skade og reparasjon står leietaker fritt til å velge om han vil betale den egenandel som hører til det gjeldende objektet, eller om han vil at IMUAS skal reparere for egen regning.

5     LEIETAKERS ANSVAR

 1. Kunde/Leietaker skal uten ugrunnet opphold melde fra om skade eller feil som er påført av kunde/leietaker.
 2. Manglende opplæring eller innføring i utstyr av IMUAS, fritar ikke leietakeren fra de eventuelle skader/mangler/feil leietaker påfører leieobjektet.
 3. Leietaker er også å anse som ansvarlig for alle direkte eller indirekte tap IMUAS evt. må stå ovenfor som følge av skade/feil/mangler påført av leietaker.

6.     FORSIKRING

 1. Utleier har forsikret utstyret slik/hvis det fremgår av avtalen. Dersom det ikke fremgår at avtalen inneholder noen informasjon om forsikring, er utstyret å anse som uforsikret. Om leietaker er usikker på dette, bes han undersøke dette med IMUAS evt. før leieavtalen inngås.
 2. Dekningsomfanget ved bruk av forsikring varierer og reguleres i takt med de hele tiden gjeldende forsikringsvilkårene som IMUAS har avtale på.
 3. IMUAS er ikke ansvarlig ved noen type erstatning eller forsikring ved tredjemanns person eller eiendom, og må besørges av Leietaker. Den gjelder heller ikke for leietakerens utstyr ved skade eller tap.

7     UTLEIERENS ANSVAR

8     PRIS OG BETALINGSVILKÅR

Som standard sender vi alle våre regninger med 14. dager forfall. Hvis det ønskes noe annet må dette avtales på forhånd, og vurderes i hver enkelt sak.

9     TILBAKELEVERING

 1. Innlandet Maskinutleie AS tar betalt for mottakskontroll ved levering/henting av utsyr. Det påløper der en kostnad på 116,- kr eks. mva. for jobben ved utstyr over 100kg, og 39kr eks. mva. ved utstyr under 100kg.
 2. Skader påført av leietaker skal informeres om og underrettes IMUAS.
 3. Utstyret skal være rengjort, oppfylt med drivstoff/strøm og levert i samme stand eller bedre ved levering. Om ikke kan IMUAS utføre hva behovet tilsier for leietaker regning.
 4. IMUAS vil informere at utstyr som leveres tilbake med malingssøl eller annen type lakkeringsrester påført av leietaker under leieperioden belastes med en engangssum på 1500kr eks. mva og den faktiske tidsforbruk ved utbedring i tillegg..

10    AVBESTILLING

 1. Leietaker kan ikke avbestille bestilt utstyr som er bekreftet av Utleier, og er, med mindre annet avtales, forpliktet til å betale den leien som følger av den inngåtte leieavtalen.

11    MISLIGHOLD

 1. Ved mislighold kan utleier uoppfordret møte opp på anleggssted/byggeplass å hente igjen utstyr hvis det foreligger grunnlag for mislighold i leieavtalen eller ved mistanke om mislighold fra leietakers side.

Mvh Innlandet Maskinutleie AS2

1. Januar 2022

crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram